Privacy - GDPR

De V.v.N.K. heeft een dataregister van zijn leden, tentoonstellers, medewerkers, keurders en sponsors, waarin de volgende gegevens worden opgenomen: naam, straat en nummer, postnummer, stad of gemeente, en land. Voor de leden komt er een uniek kweeknummer bij, voor de medewerkers hun Rijksregisternummer. Waar beschikbaar wordt hieraan een e-mailadres en telefoonnummer toegevoegd. Tijdens V.v.N.K. evenementen worden soms foto’s gemaakt van leden, tentoonstellers, medewerkers, keurders en sponsors. Mogelijks worden dergelijke foto’s opgenomen in de V.v.N.K. nieuwsbrief, op de V.v.N.K. website of op de V.v.N.K. Facebook account.

De persoonsgegevens worden verwerkt door het bestuur. Ieder lid kan via het bestuur zijn gegevens inzien, laten wijzigen en desgewenst laten schrappen, in zoverre dit de werking van de vereniging voor dit lid niet in de weg staat (zie volgende paragraaf voor het gebruik van deze persoonlijke gegevens).

De persoonsgegevens uit het dataregister worden gebruikt voor de verzending van de V.v.N.K. nieuwsbrief en eventuele andere berichten. Bij leden die ringen bestellen worden zij ook gebruikt om de bestelling door te geven aan de federatie. De Rijksregisternummers van de medewerkers op onze jaarlijkse show dient de V.v.N.K. aan de RVA over te maken.

De V.v.N.K. verbindt er zich toe om geen persoonsgegevens van de leden ter beschikking te stellen aan derden, ongeacht of dit natuurlijke personen zijn of bedrijven.

Leden die uit V.v.N.K. stappen hebben het recht om zich te laten schrappen uit het archief register. Dit met uitzondering van leden die ringen voor Europese vogels hebben besteld, zij dienen zoals de Vlaamse wetgeving bepaalt, 5 jaar aanwezig te blijven in het archief.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nouvelle loi sur la protection des données personnelles

Le V.v.N.K. maintien un registre des membres, des exposants, des gens qui aident et des sponsors, dans lequel les données suivantes sont registrées: nom, rue et numéro, code postal, ville ou commune, et pays. Pour les membres on ajoute un numéro d’éleveur unique, pour les gens qui aident leur numéro de registre national. Où ils sont disponibles, on complète par l’adresse mail et le numéro de téléphone. Pendant les événements V.v.N.K. on prend de temps en temps des photos sur lesquels des membres, exposants, aides, juges et sponsors peuvent figurer. Il se peut que certaines de ces photos sont repris dans notre magazine V.v.N.K., ou sur notre site ou notre compte Facebook.

Les données personnelles sont gérées par les membres du comité. Chaque membre peut demander au comité de vérifier ces données, ou de les modifier ou éventuellement de les supprimer, pour autant que cela ne bloque pas ce que le club doit faire pour le membre (voir paragraphe suivant sur l’utilisation des données).

Les données personnelles du registre sont utilisées pour envoyer le magazine V.v.N.K. et éventuellement d’autres messages. Dans le cas des membres qui commandent des bagues, elles sont aussi utilisées pour passer la commande à la fédération. Le V.v.N.K. a l’obligation de passer les numéros dans le registre national de tous les gens qui aident à l’ONEM.

Le V.v.N.K. s’engage à ne pas mettre de données personnelles des membres à la disposition de parties tierces, indépendant s’il s’agit de personnes naturelles ou de sociétés.

Les membres qui quittent le V.v.N.K. ont le droit de faire supprimer leurs données du registre et de ses archives. Ceci à l’exception des membres qui ont commandés des bagues pour des oiseaux Européens : comme la législation flamande le prévoit, leurs données doivent être sauvées dans le registre pour une période d’au moins 5 ans.